MINNESSTOLPAR FÖR MÖTESLEDARE I AA-MAIL
Hej och välkommen som mötesledare i AA-MAIL! 
Som mötesledare i AA-MAIL kan nedanstående underlätta och vara ett stöd för minnet. 
Här finns också textavsnitt att klippa och klistra. Det här dokumentet kan du också 
skicka med till nästa mötesledare, när du lämnar vidare. 

MÖTESORDNING
Mötesordningen i AA-MAIL är vartannat steg möte och vartannat traditionsmöte. 
Mötesledaren får även själv välja ett tema som komplement. Steg och traditionsmöten
 går från ett till tolv i en evig cirkel. Om du är osäker, fråga Listansvarig eller 
någon annan av de förtroendevalda. 

MÖTESTID
Mötestiden är en vecka för varje steg/tradition.
Mötena startar på en måndag och avslutas på söndagen.

MÖTESFORMEN
Mötena inleds och avslutas på samma sätt som alla andra AA-möten. Och precis 
som på vanliga möten formulerar mötesledaren sig som han/hon vill. Ändå är
 det kanske viktigt att komma ihåg att stilla sig och skänka en tanke åt våra
 olycksbröder och -systrar, dom som fortfarande lider. Det är väl också klokt 
att påminna om våra Traditioner, framför allt den Sjunde och den Tolfte.

Hatten i AA-MAIL är ett Sörmlands Sparbank konto: 8257-8,93 012 172-8.

Här nedan följer Ingress, Hur det fungerar och Sinnesrobönen. Dom dokumenten kan 
du använda efter behag. Om du är osäker på någonting, så tveka inte att be 
om hjälp eller fråga någon av gruppens förtroendevalda.
Lycka till med ditt viktiga bidrag till den gemensamma nykterheten och 
att du tar ansvar för att föra budskapet vidare! 

INGRESSEN
AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som
 delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att
 söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom 
egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk 
organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.

Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för
 eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra 
alkoholister att uppnå nykterhet.

 

 

Tryckt med tillstånd av the A.A. Grapevine, Inc AA i Sverige 2017-07-26

 

HUR DET FUNGERAR

(utdrag ur kapitel 5, Anonyma Alkoholister ”Stora Boken”)

Sällan har vi sett en människa misslyckas som noggrant har följt vår väg.

De som inte tillfrisknar är de som inte helhjärtat kan eller vill under­kasta sig detta enkla program,

oftast män och kvinnor som är så skapta att de saknar förmåga att vara ärliga mot sig själva.

Det finns sådana olyckliga människor. Det är inte deras fel, de tycks vara födda så.

De är av naturen oförmögna att förstå och utveckla ett levnadssätt som krä­ver omutlig ärlighet.

Deras chanser är mindre än för genomsnittet. Det finns också de som lider av allvarliga känslomässiga och mentala stör­ningar,

men många av dem tillfrisknar om de har förmågan att vara ärliga.

Våra berättelser avslöjar i stora drag hur vi var, vad som hände och hur vi är nu.

Om du har beslutat att du vill ha vad vi har och är villig att gå hur långt som helst för att uppnå det,

 då är du mogen att ta vissa steg.

Inför några av dessa ryggade vi tillbaka. Vi trodde vi kunde finna en lättare, mindre krävande väg.

Men det kunde vi inte. Vi ber dig, med allt det allvar vi förfogar över, att vara oförskräckt och grundlig från första början.

Några av oss har försökt att hålla fast vid våra gamla föreställ­ningar och resultatet var noll, tills vi släppte taget helt och hållet.

Kom ihåg att det är alkohol vi har att göra med – listig, gåtfull och mäktig! Utan hjälp är den för mycket för oss.

Men det finns En som har all makt – denne Ende är Gud. Må du finna Honom nu!

Halvmesyrer gav oss ingenting. Vi stod vid vändpunkten.

Vi överlämnade oss helt och fullt och bad om Hans beskydd och omsorg.

Här är de steg vi tog, vilka vi föreslår som ett program för tillfrisknande:

 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga.

2. Kom till tro att en Kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa.

3. Beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg, sådan vi uppfattade Honom.

4. Gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.

5. Erkände inför Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.

6. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.

7. Bad Honom ödmjukt att avlägsna våra brister.

8. Gjorde upp en lista över alla personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla.

9. Gottgjorde så långt möjligt dessa människor personligen, utom då det skulle kunna skada dem eller andra.

10. Fortsatte att göra personlig inventering och erkände genast när vi hade fel.

11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom,

varvid vi endast bad att få kunskap om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.

12. När vi, som resultatet av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande,

försökte vi föra detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

Många av oss utbrast: ”Vilka krav! Det klarar jag aldrig”. Tappa inte modet.

Ingen av oss har ens tillnärmelsevis lyckats följa dessa principer. Vi är inte helgon.

Det viktiga är att vi är villiga att tillväxa i andlig riktning. De principer vi upptecknat visar vägen till framgång.

Vi eftersträvar andliga framsteg snarare än andlig fullkomlighet. Vår beskrivning av alkoholisten,

kapitlet till agnostikern och våra personliga äventyr före och efter klargör tre väsentliga idéer:

a) att vi var alkoholister och inte kunde hantera våra egna liv.

b) att förmodligen ingen mänsklig kraft kunde ha lindrat vår alkoholism.

c) att Gud kunde och skulle göra det – om vi sökte Honom.

SINNESROBÖNEN

Gud, giv mig sinnesro att acceptera

det jag inte kan förändra,

Mod att förändra det jag kan

Och förstånd att inse skillnaden.

Tillbaka

Tryckt med tillstånd av A.A.World Service, Inc AA i Sverige, www.aa.se                2017-06-22