MINNESSTOLPAR FÖR MÖTESLEDARE I AA-MAIL
Hej och välkommen som mötesledare i AA-MAIL! 
Som mötesledare i AA-MAIL kan nedanstående underlätta och vara ett stöd för minnet. 
Här finns också textavsnitt att klippa och klistra. Det här dokumentet kan du också 
skicka med till nästa mötesledare, när du lämnar vidare. 

MÖTESORDNING
Mötesordningen i AA-MAIL är vartannat stegmöte och vartannat traditionsmöte. 
Mötesledaren får även själv välja ett tema som komplement. Steg och traditionsmöten
 går från ett till tolv i en evig cirkel. Om du är osäker, fråga Listansvarig eller 
någon annan av de förtroendevalda. 

MÖTESTID
Mötestiden är en vecka för varje steg/tradition.
Mötena startar på en måndag och avslutas på söndagen.

MÖTESFORMEN
Mötena inleds och avslutas på samma sätt som alla andra AA-möten. Och precis 
som på vanliga möten formulerar mötesledaren sig som han/hon vill. Ändå är
 det kanske viktigt att komma ihåg att stilla sig och skänka en tanke åt våra
 olycksbröder och -systrar, dom som fortfarande lider. Det är väl också klokt 
att påminna om våra Traditioner, framför allt den Sjunde och den Tolfte.

Hatten i AA-MAIL är ett Sörmlands Sparbank konto: 8257-8,93 012 172-8.

Här nedan följer Ingress, Hur det fungerar och Sinnesrobönen. Dom dokumenten kan 
du använda efter behag. Om du är osäker på någonting, så tveka inte att be 
om hjälp eller fråga någon av gruppens förtroendevalda.
Lycka till med ditt viktiga bidrag till den gemensamma nykterheten och 
att du tar ansvar för att föra budskapet vidare! 

INGRESSEN
AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som
 delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att
 söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom 
egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk 
organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.

Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för
 eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra 
alkoholister att uppnå nykterhet.

 

HUR DET FUNGERAR

Utdrag ur Anonyma Alkoholister

Sällan har vi sett en människa misslyckas som utan förbehåll följt vår väg. De som 
inte tillfrisknar är de som inte helhjärtat kan eller vill följa detta enkla program. 
Vanligtvis är det män och kvinnor som är så skapta att de inte förmår 
vara ärliga mot sig själva. Det finns sådana olyckliga människor.
Det är inte deras fel, det tycks vara medfött. De är av naturen oförmögna att förstå 
och utveckla ett levnadssätt som kräver omutlig ärlighet. Deras chanser är därför 
mindre än för genomsnittet. Sedan finns det också de som lider av allvarliga 
känslomässiga och mentala störningar, men många av dessa människor tillfrisknar 
trots detta – om de förmår vara ärliga. Våra berättelser avslöjar i stora drag hur vi 
var, vad som hände med oss och hur vi nu är. Om du har beslutat att du vill ha vad 
vi nu har och om du är villig att göra allt för att uppnå det - då är du mogen att ta 
vissa steg. Inför några av dessa ryggade vi tillbaka. Vi trodde vi kunde finna 
en lättare och mindre krävande väg. Men det kunde vi inte. Med största allvar ber vi
 dig att vara oförskräckt och grundlig från första början. Några av oss försökte hålla
 fast vid våra gamla föreställningar, med påföljd att resultatet uteblev - tills vi gav 
upp dem fullständigt. Kom ihåg att det handlar om alkohol, listig, falsk och stark!
Utan hjälp blir den oss övermäktig. Men det finns en som har all makt - 
denne ende är Gud. Må du finna honom nu!
Halvmesyrer var oss till ingen nytta. Vi stod vid vändpunkten. Vi överlämnade oss 
helt i Hans händer och bad om Hans beskydd och omvårdnad.
Här följer de steg som vi tog och som är ett förslag till 
ett program för tillfrisknande.

 1) Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - 
att vi inte längre kunde hantera våra liv.

 2) Vi kom till tro på att en kraft större än vår egen 
kunde återge oss vårt förstånd.

 3) Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i Guds händer, 
sådan vi själva uppfattade Honom.

 4) Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan.

 5) Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska
den exakta innebörden av alla våra fel.

 6) Vi var helt och hållet beredda att låta Gud 
avlägsna alla dessa karaktärsfel.

 7) Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.

 8) Vi gjorde upp en lista över alla de personer vi 
hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.

  9) Vi gottgjorde personligen alla dessa människor så långt 
det var oss möjligt utom då detta kunde skada dem eller andra.

10) Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.

11) Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna 
kontakt med Gud - sådan vi uppfattade Honom - varvid vi endast bad om insikt
 om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.

12) När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande
 försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa 
dessa principer i alla våra angelägenheter. 

Många av oss utbrast: "Vilka krav - Det klarar jag aldrig." Tappa inte modet. 
Ingen av oss har ens tillnärmelsevis lyckats att helt följa dessa principer. 
Vi är inga helgon. Det viktiga är att vi är villiga att tillväxa i andlig riktning.
 De principer vi upptecknat är vägledning till en sådan utveckling.
 Vi eftersträvar själsliga framsteg snarare än själslig fullkomlighet. 
Vår beskrivning av alkoholisten, kapitlet till agnostikern och våra personliga
 erfarenheter, både före och efter, klarlägger tre viktiga grundidéer:

(a) att vi var alkoholister och inte kunde hantera våra liv.
(b) att förmodligen ingen mänsklig kraft kunde befria oss från vår
alkoholism
(c) att Gud kunde och ville - om vi sökte Honom.

 

SINNESROBÖNEN

Gud, giv mig sinnesro att acceptera

det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden.

Tillbaka